Terms of service

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Serwisu Internetowego www.swiss-auto.pl jest Swiss-Auto Zbigniew Zieliński z siedziba we Wronkach, 64-510, ul. Nadbrzezna 57, NIP: 7631023392, REGON: 570211400. – zwany dalej Usługodawcą.

2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo innych osób fizycznych, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

3. Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. 1. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SWISS-AUTO.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://swiss-auto.pl.
 2. 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 3. 3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę Komisu.
 4. 4. USŁUGODAWCA – Swiss-Auto Zbigniew Zieliński z siedziba we Wronkach, 64-510, ul. Nadbrzeżna 57, NIP: 7631023392, REGON: 570211400.
 5. 5. DOSTAWCA – niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, który jest zainteresowany sprzedażą Pojazdu dostępnego w ramach Aukcji prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 6. 6. POJAZD – pojazdy mechaniczne, rowery oraz inne przedmioty dostępne w ramach Aukcji, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Usługodawcą i Dostawcą na rzecz Klienta. Dokładny opis, zdjęcia oraz specyfikacja Pojazdu wskazane są na stronie danego Pojazdu w Serwisie Internetowym.
 7. 7. AUKCJA – procedura zawierania Umowy Komisu w Serwisie internetowym, zgodnie z którą Usługodawca zaprasza Klientów do składania Ofert zawarcia Umowy Komisu dotyczącej danego Pojazdu. Aukcja prowadzi do zawarcia Umowy Komisu z Klientem, który zaoferował najwyższą cenę Pojazdu (licytacja).
 8. 8. KAUCJA GWARANCYJNA – jednorazowa, zwrotna opłata wnoszona przez Klienta na rzecz Usługodawcy w zamian za dopuszczenie Klienta do udziału w Aukcjach prowadzonych w Serwisie Internetowym. Kaucja zabezpiecza ewentualne roszczenia Usługodawcy przysługujące mu względem Klienta z tytułu korzystania przez Klienta z Serwisu Internetowego.
 9. 9. OFERTA – zgłoszenie przez Klienta chęci zawarcia Umowy Komisu z Usługodawcą składane w odpowiedzi na wybraną Aukcję.
 10. 10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Pojazdu zawierana z Dostawcą przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 11. 11. UMOWA KOMISU – umowa komisu kupna zawierana między Usługodawcą i Klientem, którego Oferta zwyciężyła w Aukcji, na podstawie której Usługodawca świadczy Usługę Komisu.
 12. 12. USŁUGA KOMISU – usługa świadczona przez Usługodawcę dla Klienta, polegająca na dążeniu Usługodawcy do zawarcia Umowy Sprzedaży na rzecz Klienta.
 13. 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 14. 14. KONTO KLIENTA, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór funkcjonalności i zasobów w systemie informatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Internetowego oraz o Aukcjach, w których bierze lub brał udział.
 15. 15. FORMULARZ LICYTACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi składanie Ofert w toku Aukcji, w szczególności poprzez określenie propozycji ceny nabycia Pojazdu przez Klienta.
 16. 16. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
 17. 17. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. 18. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 19. 19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SWISS-AUTO.PL

1. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Dostawców, innych Klientów oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu informatycznego w celu przechowywania danych przez klienta nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu informatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych, zawarcie Umowy Komisu oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Klient.

2. Klient może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

 1. 1. Konto
 2. 2. Formularz Licytacji
 3. 3. Formularz Kontaktowy

1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Klientów jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty przez Klienta za pomocą Formularza Licytacji może doprowadzić do zawarcia Umowy Komisu z Usługodawcą, co pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty. W każdym przypadku Klient informowany jest przed zawarciem umowy z Usługodawcą o obowiązku dokonania zapłaty.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zawarta zostaje umowa o korzystanie z Konta między Klientem a Usługodawcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@swiss-auto.pl.

5. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Klienta – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.

6. Klient może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie. Klient obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Klient nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Klienta, gdy pomimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny, Klient (1) w sposób rażący i uporczywy narusza niniejszy Regulamin, (2) zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy, (3) składa Oferty w innym zamiarze niż zawarcie Umowy Komisu, (4) zamieszcza w ramach Serwisu Internetowego treści naruszające niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron, (5) podejmuje działania naruszające renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

8. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe składanie nowych Ofert ani korzystanie z innych funkcjonalności Konta. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich Ofert złożonych za jego pośrednictwem. W czasie zawieszenia Konta, Klient obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odblokowuje Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od chwili powzięcia informacji o ustaniu tej przyczyny.

9. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Klientowi umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie pociąga za sobą usunięcie Konta Klienta. W trakcie okresu wypowiedzenia nie jest możliwe składanie nowych Ofert przez Klienta.

10. Usunięcie Konta Klienta w jakimkolwiek trybie powoduje usunięcie wszystkich przypisanych do niego danych, w tym również wycofanie złożonych Ofert, co pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Klienta w innych celach niż prowadzenie Konta, w zakresie, w jakim stanowi o tym polityka prywatności Serwisu Internetowego.

11. Usunięcie Konta nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych Umów Komisu oraz Umów Sprzedaży.

12. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij wiadomość”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Klienta co najmniej tematu i treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy oraz następujących danych Klienta: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Usługodawcy.

13. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Klienta.

14. Korzystanie z Formularza Licytacji wymaga od Klienta posiadania Konta. Licytowanie rozpoczyna się z momentem przejścia przez Klienta do wybranej Aukcji widocznej na stronie Serwisu Internetowego. Złożenie Oferty za pomocą Formularza Licytacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Licytacji i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Licytacji pola „Licytuj” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Licytacji niezbędne jest podanie przez Klienta propozycji ceny nabycia Pojazdu będącego przedmiotem Aukcji.

15. Usługa Elektroniczna Formularz Licytacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy

16. i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Oferty za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Oferty za jego pośrednictwem przez Klienta.

4. UDZIAŁ W AUKCJI ORAZ ZAWARCIE UMOWY KOMISU

1. Wystawione w Serwisie Internetowym w ramach Aukcji Pojazdy widoczne są dla wszystkich osób odwiedzających Serwis Internetowy. Uczestniczyć w Aukcji może jedynie Klient posiadający Konto w Serwisie Internetowym na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w opisie samej Aukcji.

2. Konto w Serwisie Internetowym umożliwia wyłącznie przeglądanie Aukcji dostępnych w Serwisie. Aby móc uczestniczyć w Aukcji, Klient zobowiązany jest do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w określonej przez Usługodawcę kwocie co skutkuje zawarciem umowy o korzystaniu przez Klienta z Serwisu Internetowego. Zawarcie umowy i wpłacenie Kaucji gwarancyjnej przez Klienta gwarantuje Klientowi dostęp do wszystkich Aukcji prowadzonych w Serwisie Internetowym. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypowiedzenia tej umowy, zgłaszając Usługodawcy swoją rezygnację, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@swiss-auto.pl. Wypowiedzenie umowy następuje w takim wypadku po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. Usługodawca zwraca Klientowi Kaucję po potrąceniu ewentualnych należności przysługujących Usługodawcy od Klienta w dniu rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy wiąże się automatycznie z usunięciem Konta Klienta.

3. Aukcje w Serwisie Internetowym są tworzone i prowadzone wyłącznie przez Usługodawcę. Celem Aukcji jest wydobycie zwycięskiej Oferty, na podstawie której Usługodawca dla Klienta dokona dopiero licytacji Pojazdu bezpośrednio u Dostawcy zainteresowanego jego sprzedażą.

4. Usługodawca obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Komisu poinformować Klienta o głównych cechach Pojazdu oraz o danych Dostawcy, który wystawia Pojazd na sprzedaż.

5. Umowa Komisu zawierana jest przez Usługodawcę z Klientem, który w toku Aukcji złożył zwycięską Ofertę.

6. Oferty Klientów są niejawne. Klient nie ma wglądu w informacje dotyczące liczby oraz wysokości Ofert złożonych w toku Aukcji, a także nie ma wglądu w dane ich oferentów.

7. Cena podawana przez Klienta w polu do licytacji jest ceną brutto i nie obejmuje kwoty prowizji należnej Usługodawcy za świadczone Usługi Komisu. Klient przed złożeniem Oferty powinien skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie głównej, który pozwala na obliczenie całkowitej ceny Pojazdu, uwzględniającej kwoty podatków oraz prowizji Usługodawcy, jakie Klient jest zobowiązany do zapłaty w przypadku wygrania Aukcji i zawarcia Umowy Komisu.

8. Klient zobowiązany będzie ponieść koszty dostawy Pojazdu (w tym opłaty za transport i dostarczenie). Koszty te wskazywane są jedynie orientacyjnie na stronach Serwisu Internetowego. Dokładna wysokość tych opłat ustalana jest z naszymi partnerami logistycznymi już po zawarciu Umowy Komisu. Klient może być obowiązany do poniesienia również innych kosztów, których wysokość jest niemożliwa do ustalenia i wskazania na etapie licytacji Pojazdu, jednak w takim przypadku Klient zostanie poinformowany co najmniej o obowiązku poniesienia tych kosztów na późniejszym etapie.

9. Umowa Komisu jest zawierana w ramach Aukcji w wyniku przybicia, w wypadku jeżeli zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie oraz opisie Aukcji ustalony zostanie jej zwycięzca. Zwycięzcą Aukcji jest Klient, który w toku Aukcji do momentu jej zakończenia złoży najwyższą cenowo Ofertę.

10. Klientowi zabrania się składania Ofert, które mogą wprowadzać w błąd Usługodawcę, w tym takich, które nie odzwierciedlają faktycznego zamiaru Klienta co do zawarcia Umowy Komisu.

11. Klient jest związany Ofertą złożoną w toku Aukcji, z zastrzeżeniem, że Klient ma prawo wycofania Oferty w każdej chwili przed zakończeniem Aukcji. Informacja o czasie pozostałym do zakończenia Aukcji podawana jest na stronie Aukcji.

12. Przybicie następuje poprzez przesłanie Klientowi będącemu zwycięzcą Aukcji w ramach jego Konta niezwłocznie po zakończeniu Aukcji automatycznej wiadomości, która zawiera potwierdzenie wygrania Aukcji oraz jednocześnie zawarcia Umowy Komisu – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Komisu między Usługodawcą a Klientem, który jest zwycięzcą Aukcji.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi przez Usługodawcę treści zawieranej Umowy Komisu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi komunikatu, o którym mowa w pkt. 4.12 Regulaminu oraz (3) przesłanie Klientowi wiadomości drogą e-mailowa, która zawiera co najmniej potwierdzenie wygrania Aukcji oraz jednocześnie zawarcia Umowy Komisu. Treść Umowy Komisu zostaje dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Swiss-Auto.pl.

14. Zawarcie Umowy Komisu między Klientem i Usługodawcą może dodatkowo regulować odrębna umowa zawarta w formie pisemnej poza Serwisem Internetowym, ustalająca w szczególności indywidualne warunki sposobów i terminów rozliczeń między Klientem a Usługodawcą, a także regulująca w odmienny sposób warunki licytacji w Serwisie Internetowym. W przypadku rozbieżności między umową a niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo przysługuje postanowieniom tej umowy, a w pozostałym, nieuregulowanym umową zakresie, stosować należy postanowienia Regulaminu.

5. WYKONANIE USŁUGI KOMISU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca na podstawie zawartej Umowy Komisu zostaje upoważniony przez Klienta do podjęcia wszelkich czynności umożliwiających zawarcie na rzecz Klienta Umowy Sprzedaży wybranego Pojazdu wystawionego na Aukcji wygranej przez Klienta. Usługodawca jest również odpowiedzialny za organizację transportu Pojazdu do Klienta, chyba że strony uzgodniły, że Klient odbierze Pojazd we własnym zakresie.

2. Przedmiotem Umowy Komisu pozostaje staranne działanie Usługodawcy, nie natomiast określony rezultat. Klient jest tym samym świadomy, że o ile z treści zawartej umowy nie wynika inaczej, Usługodawca nie gwarantuje Klientowi możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży z Dostawcą. Usługodawca zobowiązuje się do starannego i rzetelnego świadczenia Usługi Komisu, w taki sposób, aby doprowadzić do zawarcia Umowy Sprzedaży na rzecz Klienta. Usługodawca w tym celu licytuje Pojazd u Dostawcy w zakresie i na warunkach zgodnych z Ofertą Klienta, który wygrał Aukcję w Serwisie Internetowym. Zawarcie Umowy Sprzedaży może okazać się niemożliwe z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wtedy, gdy leżą one wyłącznie po stronie Dostawcy albo gdy Oferta Klienta, zgodnie z którą Usługodawcą licytował Pojazdu u Dostawcy, okazała się zbyt niska, aby możliwe było nabycie Pojazdu.

3. Usługodawca może przy wykonywaniu Umowy Komisu posługiwać się pomocą podmiotów trzecich, w tym również powierzać im wykonanie części lub całości Usługi Komisu.

4. Usługodawca zawiadamia Klienta o postępach realizacji Umowy Komisu w wiadomościach przesyłanych drogą e-mailowa na adres wskazany przez Klienta w ramach Konta Klienta w Serwisie Internetowym. Usługodawca może również kontaktować się z Klientem pod podanym przez Klienta numerem telefonu.

5. Klient obowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą w celu zapewnienia możliwości należytego wykonania Usługi Komisu. Klient obowiązany jest w szczególności do dostarczenia wymaganych upoważnień i dokumentów, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy Komisu przez Usługodawcę, a także do dokonania zapłaty całkowitej ceny Pojazdu, w tym kosztów dostawy oraz prowizji Usługodawcy, najpóźniej w chwili dostarczenia Pojazdu przez Usługodawcę. Jeżeli strony uzgodniły, że Klient odbiera Pojazd we własnym zakresie – płatność powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Komisu. Wszelkie płatności z tytułu Umowy Komisu Klient obowiązany jest dokonywać we frankach szwajcarskich.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości Klienta. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których Usługodawca wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

7. Umowa Komisu wygasa w chwili jej wykonania przez Usługodawcę, co następuje po wydaniu Pojazdu objętego Umową Sprzedaży Klientowi lub osobie trzeciej upoważnionej przez Klienta do odbioru Pojazdu albo – w braku możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży z Dostawcą – w chwili zawiadomienia Klienta o okolicznościach, przez które Umowa Sprzedaży nie mogła dojść do skutku. W tym ostatnim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia Klientowi wszystkich należności uiszczonych przez Klienta z tytułu Umowy Komisu.

8. Termin dostawy Pojazdu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że Usługodawca z Klientem ustalili inaczej. Początek biegu terminu dostawy Pojazdu do Klienta liczy się od dnia zawiadomienia Klienta przez Usługodawcę o zawarciu Umowy Sprzedaży z Dostawcą.

9. Zawiadomienie Klienta o zawarciu lub braku możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży z Dostawcą następuje nie później niż w terminie 30 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Komisu.

10. Za nieopłacenie i nieodebranie zakupionego Pojazdu od Dostawcy przez Klienta w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, umowa wiążąca Klienta i Dostawcę zostaje rozwiązania bez dodatkowych wezwań, a Klient traci prawo do odbioru Pojazdu i wyraża zgodę na obciążenie go karą przez Dostawcę w wysokości 2.000 CHF (słownie franków szwajcarskich: dwa tysiące) oraz 900 CHF (słownie franków szwajcarskich: dziewięćset) za 30 dniowy postój – łącznie 2.900 CHF (słownie franków szwajcarskich: dwa tysiące dziewięćset).

6. KONTAKT Z SWISS-AUTO.PL

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (adres e-mail: info@swiss-auto.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

7. REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klientów określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego albo dotyczące wykonania Umowy Komisu Klient może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@swiss-auto.pl albo za pomocą Formularza Kontaktowego.

3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkował się do reklamacji konsumenta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację za zasadną.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Klientów będących konsumentami oraz zawieranych przez nich z Usługodawcą umów.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, takich jak Umowa Komisu, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 8.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 8.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.

4. W przypadku zakupu usługi, takiej jak Usługa Komisu, której wykonywanie przez Usługodawcę – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@swiss-auto.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku umów o świadczenie usług bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

7. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Klientów będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentemz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Klient będzie w stanie obsługiwać go bez problemów i zakłóceń.

3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

4. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Klientowi stosownego oświadczenia.

5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest wstrzymania realizacji umowy zawartej z Klientem oraz zawieszenia jego Konta na czas trwania weryfikacji.

6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości opłat uiszczonych przez Klienta z tytułu korzystania z Serwisu Internetowego, a w przypadku ich braku – do wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie niezależnie od tego, czy Klient zawierał z Usługodawcą jakąkolwiek umowę. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

7. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jeśli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem (albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Komisu), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Oferty oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Komisu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawach Konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.